Invitation: Konference for fagfolk, der arbejder med unge med særlige behov

Siden 2016 har PMU deltaget i Ligeværdsprojektet ViVirk’R. Projektets formål var at udvikle og implementere en model for vidensbaserede, virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med handicap.

Resultaterne og erfaringerne fra projektet bliver delt på en konference den 5. september 2019 afholdt af Ligeværd. Er du sagsbehandler, vejleder eller rådgiver for unge med særlige behov, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Det er ganske gratis. Læs mere herunder:

PROJEKT ViVirk’R

Du får her en kort introduktion af projektet, målgruppen, formålet og indholdet.

MÅLGRUPPE
Det er unge med funktionsnedsættelser – primært kognitive og psykiske og ofte i kombination af disse to – som skal få et udbytte ved implementering af Model ViVirk’R. De unges funktionsniveau er ved opstart præget af nederlagserfaringer erhvervet gennem den unges opvækst, skolegang og manglende tilknytning til brugbare fællesskaber og læringsmiljøer.

FORMÅL

Ved brug af modellen er formålet, at unge med særlige behov oplever følgende udbytte:

 • At der bliver taget hensyn til deres personlige situation i planlægning og tilrettelæggelse af ressourceforløbet 
 • At de er kommet tættere på arbejdsmarkedet i løbet af ressourceforløbet
 • At de er kommet videre i livet i løbet af ressourceforløbet.

CENTRALE ELEMENTER I MODELLEN

 • Skabelon for tværsektorielt partnerskab mellem uddannelsessted og jobcenter 
 • Funktionsbeskrivelser for ungekoordinator
 • Manual for virksomhedsrettede ressourceforløb målrettet unge med særlige behov 
 • Model for virksomhedssamarbejde i ressourceforløb for unge med særlige behov
 • Redskab til progressionsmåling i virksomhedsrettet ressourceforløb og jobskabelse

ØVEBANER I TRYGGE RAMMER
Uddannelsesstederne har stor faglig viden og erfaring fra relevant uddannelse og mange års arbejde med målgruppen. Med egne socialøkonomiske virksomheder eller tilknyttede ordinære virksomheder kan den unges udredning og dokumentation af den unges funktionsnedsættelse ske i autentiske rammer. Og det kan kombineres med en faglig udvikling af arbejdsmarkedskompetencer og livsmestring samt faglig beskrivelse af den unges støttebehov i forhold til arbejdsliv og hverdagsliv.

 • At der bliver taget hensyn til deres personlige situation i planlægning og tilrettelæggelse af ressourceforløbet
 • At de er kommet tættere på arbejdsmarkedet i løbet af ressourceforløbet• At de er kommet videre i livet i løbet af ressourceforløbet.
 • Skabelon for tværsektorielt partnerskab mellem uddannelsessted og jobcenter
 • Funktionsbeskrivelser for ungekoordinator
 • Manual for virksomhedsrettede ressourceforløb målrettet unge med særlige behov• Model for virksomhedssamarbejde i ressourceforløb for unge med særlige behov
 • Redskab til progressionsmåling i virksomhedsrettet ressourceforløb og jobskabelse

TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET I SIGTE

Unge visiteret til ViVirk’R har mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet – på lang sigt. Arbejdet med ovenstående funktionsnedsættelser og udvikling af arbejdsidentitet kræver sammenhængende forløb i uddannelsesstedets socialøkonomiske virksomhed, tid, opbygning af tillid og relationer, inklusion i kollegiale fællesskaber, oplæring i arbejdspladskultur og sociale normer samt oplæring i konkreteog ansættelsesrettede arbejdsfunktioner.

NØDVENDIGT MED HÅNDHOLDTE OG VÆRKSTEDSBASEREDE FORLØB

Arbejdet med udredning og udvikling af den unges forudsætninger for job kræver værkstedsbaserede og håndholdte forløb, som tager højde for balancer mellem den unges arbejdsliv, hverdagsliv og fritidsliv. Den type forløb forudsætter faglig viden, erfaring og særlig forståelse for den enkelte
unges handicap og individuelle livsmestring.

TÆT KONTAKT OG VEJLEDNING MELLEM DEN UNGE OG UDDANNELSESSTEDET

Værkstedslærer eller ungekoordinator opbygger en tæt kontakt og relation til den unge og står for en praksisnær vejledning knyttet til den unges arbejdsopgaver og arbejdsfællesskab. Vejledningen er helhedsorienteret og omfatter afdækning af den unges forudsætninger, udvikling og støttebehov såvel personligt, socialt og som arbejdsmæssigt.

BREDT SAMARBEJDE MED ET STORT NETVÆRK AF LOKALE VIRKSOMHEDER

Uddannelsesstederne har gennem deres mangeårige praksis etableret et bredt samarbejde med et stort netværk af lokale virksomheder. Det gensidige kendskab og samarbejdet mellem virksomhederne og uddannelsesstederne betyder bedre forudsætninger for at matche den unge med den rigtige virksomhed, når den unge skal i praktik eller er på vej til at opnå ansættelse. Uddannelsesstederne undersøger virksomhedens relationelle kapacitet, når de forbereder det rette match mellem en ung og en virksomhed. Erfaringer viser, at det relationelle og lange sammenhængende forløb er afgørende for både den unge og for virksomheden.

HELHEDSORIENTERET UNGEPRAKSIS UDVIKLES GENNEM TÆT SAMSPIL OG DIALOG

Ovenstående helhedsorienterede ungepraksis kræver tæt samspil og dialog mellem den unge, uddannelsesstedets værkstedslærer og ungekoordinator og den koordinerende sagsbehandler (med kompetencer til at iværksætte tværgående lovmæssige tilbud), den unges netværk og den konkrete virksomhed i den unges forløb. Virksomheden er repræsenteret ved en mentor for den unge. Samarbejdet fordrer enighed om handlinger, metoder og mål, plus en tilgængelig, tæt og opsøgende kontakt til/fra den unge i overensstemmelse med den unges udvikling.

Yderligere information

Find projektbeskrivelse, artikler, videoer m.m. på

Kontakt projektleder Lena Andreasen på 8620 8570