Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse bliver i daglig tale omtalt som STU. STU’en er en skræddersyet ungdomsuddannelse, der retter sig mod unge med særlige behov. Det er unge, der ikke kan følge de traditionelle og ordinære uddannelser, blandt andet fordi de har boglige- og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. PMUs STU tilgodeser hver enkelt ung, fordi den bliver tilrettelagt individuelt efter den unges behov, kompetencer og styrker. Der er altså ikke to forløb, der er ens. Uddannelsen er bygget op omkring fag, temadage, kurser og aktiviteter integreret i værkstedsundervisningen. Det vil sige, at værkstedstræningen på et af PMUs mange praktiske værksteder fungerer som det centrale bindeled. Se mere om de enkelte værksteder her. 

STU’ens målgruppe

STU’ens målgruppe er unge i alderen 16-25 år, som har særlige behov. De særlige behov skyldes ofte boglige-, indlærings- eller funktionsmæssige vanskeligheder. STU’en er derfor en god løsning til unge, der har brug for, at der bliver taget særlige hensyn til dem. STU’en kan udvikle deres kompetencer og styrker – og i sidste ende gøre dem klar til et arbejde eller en ordinær uddannelse.

Optagelse og visitering til STU’en

I PMU synes vi, at alle unge med særlige behov skal have muligheden for at komme i et STU-forløb. Det er dog primært den unges UU-vejleder, der vurderer og tager stilling til, om den unge er i målgruppen til en STU. Er det tilfældet, laver vejlederen en vurdering og en indstilling til et STU-forløb. Indstillingen bliver efterfølgende behandlet i et visitationsudvalg i den unges handlekommune. Kommunen tager så stilling til, om den unge kan bevilges et STU-forløb.

Alle er dog velkomne til at komme og besøge os og få en rundvisning i PMU. Kontakt gerne PMUs visitationskoordinator Hanne Knudsen på 96 78 14 35.

Afklaringsforløbet

Et STU-forløb begynder med et afklaringsforløb, hvor den unge og en tilknyttet STU-vejleder afklarer elevens kompetencer, ønsker og muligheder. Den unge bliver testet og afklaret både på sit boglige og faglige niveau, på indlæringsevnen og på sin motorik. PMUs afklaringsforløb er tilrettelagt således, at det fra start til slut er dybdegående og detaljeret. Det gør vi for at sikre, at den unge får et forløb, der passer præcist til ham/hende. Afklaringsforløbet varer typisk op til 12 uger. Med udgangspunkt i afklaringsforløbet bliver der efterfølgende udformet en forløbsplan for hele STU-forløbet. Det sker i samarbejde mellem eleven, forældre og den unges UU-vejleder. Du kan læse mere om afklaringsforløbet her.

Afslutning og udslusning

Når den unge er færdig med sin STU får han/hun et kompetencebevis, der beskriver forløbet og de kompetencer, den unge har opnået i løbet af uddannelsen. Her vil vi typisk også vedlægge de udtalelser, der er fra eventuelle praktiksteder og de kursusbeviser og certifikater, som den unge har opnået i forbindelse med værkstedsundervisningen.

I PMU har vi for hver ung en udslusningsplan for at sikre, at der er et sikkerhedsnet under den unge, når han/hun er færdig hos os. Det vil sige, at der i slutningen af den unges uddannelse bliver lagt en plan for; hvad skal der ske fremadrettet. Her inddrager vi alle de relevante parter.

Botræning som tilvalg

Det er muligt at kombinere STU-forløbet med et botræningsforløb i et af vore botilbud. I botilbuddet lærer de unge at tage vare på og klare sig selv. De unge lærer at ordne praktiske gøremål såsom at gøre rent, rydde op, købe ind, at lave mad osv. Herudover lærer den unge også at begå sig socialt såsom at respektere aftaler, at tage hensyn til andre osv. Alt dette skal være med til at sikre, at den unge kan stå på egne ben, når han/hun er færdig med sit STU-forløb. Læs mere om botræningen her.

 

Tryk her, hvis du vil læse Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.